Skip to content

Regulamin sklepu internetowego

1. Definicje

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Punkt odbioru – punkt, w którym kupujący może odebrać zakupione lub zmówione produkty. Informacje o lokalizacji punktów odbioru zamieszczane są na bieżąco na stronie www sklepu catering4pory.pl
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy catering4pory.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.catering4pory.pl

Sprzedawca –
Kamila Dębowska
Ul. Polskich Marynarzy 95/2
71-050 Szczecin
NIp 2530036662
posługująca się adresem e-mail: biuro@catering4pory.pl

2. Kontakt ze sprzedawcą

2.1. Adres pocztowy siedziby: Ul. Polskich Marynarzy 95/2, 71-050 Szczecin

2.2. Adres e-mail: biuro@catering4pory.pl

3. Wymogi techniczne

3.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu niezbędne jest:
– urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu
– przeglądarka internetowa obsługująca JavaScrip oraz pliki cookies
3.2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w pkt.
3.1. Niezbędne jest aktywne konto e-mail.

4. Zasady realizacji zakupów

4.1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar i zawierają podatek VAT.
4.2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie.
4.3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
4.4. Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
4.5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
4.6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
4.7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru lub odbioru towaru w punkcie odbioru.
4.8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

5. Płatności

5.1. Sklep catering4pory.pl umożliwia kilka form płatności za złożone zamówienie:
– zwykłym przelewem na rachunek bankowy
– Sprzedawcy za pomocą karty płatniczej
– z wykorzystaniem szybkich płatności Przelewy24
– BLIKiem
– z wykorzystaniem systemu PayPal
5.2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy Przelewy24, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.
5.3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności przelewem tradycyjnym, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia.
5.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
5.5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
5.6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

6. Realizacja zmówienia

6.1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia lub wydania towaru bez wad.
6.2. Termin realizacji zamówienia ustalany jest przez Kupującego w trakcie składania zamówienia przez Sklep.
6.3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność przelewem tradycyjnym za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty.
6.4. W przypadku braku wpłaty lub znaczącego opóźnienia wpłaty o której mowa w pkt. 6.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia stosowanie do opóźnienia wpłaty lub niezrealizowania zamówienia w przypadku braku wpłaty.
6.5. Przy płatnościach kartą Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji.
6.6. Towar dostarczany jest wyłącznie na obszarze określonym w formularzu zamówienia.
6.7. Dostawy towaru poza obszar określonym w formularzu zamówienia ustalana jest indywidualnie ze Sprzedającym. W takim przypadku Sprzedający określa indywidualne koszty dostawy.
6.8. Kupujący może odebrać towar osobiście w Punkcie Odbioru w terminach i godzinach podanych na stronie www Sklepu.
6.9. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia.

7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy z uwagi na krótki termin przydatności do spożycia oraz odpowiednio zapakowane produkty, których otwarcie spowoduje, że ze względów zdrowotnych i higienicznych nie będzie możliwa powtórna sprzedaż dania.

8. Reklamacje

8.1. Kupujący ma prawo wnieść zastrzeżenia co do jakości i świeżości zakupionego wyrobu.
8.2. Ze względu na rodzaj wyrobów, zastrzeżenia należy zgłaszać natychmiast po stwierdzeniu nieprawidłowości, najlepiej telefonicznie.
8.3 Ostateczny termin na zgłoszenie reklamacji jest tożsamy z datą przydatności do spożycia znajdującą się na etykiecie produktu.
8.4. W przypadku potwierdzenia zastrzeżeń przez Sprzedawcę, Kupujący otrzyma kolejny, poprawnie wykonany wyrób lub Sprzedawca zwróci kwotę zapłaconą za ten konkretny wyrób.
8.5. Zastrzeżenia można wnosić tylko do wyrobów, które nie zostały spożyte i istnieje możliwość weryfikacji uwag Kupującego.
8.6. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty wniesienia zastrzeżeń i ewentualnego zwrotu wyrobów.

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

9.1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
9.1.1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej.
9.1.2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
9.1.3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

10. Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej na stronie www Sklepu Polityce prywatności.
10.2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień.
10.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
10.4. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
10.5. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
– przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
– na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
– ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
– zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
10.6. Kupującemu przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora a także prawo: wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
10.7. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z pkt. 2 Regulaminu.
10.8. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Zastrzeżenia

11.1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
11.2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
11.3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
11.4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
11.5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
11.6. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.